De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Kwaliteit

Binnen De Rietkamp wordt kwaliteit gewaarborgd door te voldoen aan de eisen die beroepsverenigingen en de overheid, middels de wet, stellen. Voortdurend wordt kritisch gekeken of beleidsmatige, procedurele of inhoudelijke wijzigingen noodzakelijk zijn.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ, waaronder ook De Rietkamp, verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. In het kwaliteitsstatuut staat beschreven wat er op het gebied van kwaliteit en verantwoording in de GGZ geregeld moet zijn. Zorgaanbieders, belangen­behartigers van patiënten, beroepsgroepen in de GGZ en zorgverzekeraars hebben een model-kwaliteitsstatuut opgesteld. Daarnaast beschikt De Rietkamp over een praktijkskwaliteits­statuut. De persoonlijke kwaliteitsstatuten van de medewerkers liggen ter inzage in de praktijk.

Effectmeting

Om het verloop van uw klachten en van de behandeling inzichtelijk te maken, maakt De Rietkamp gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM). Dit zijn vragenlijsten om het effect van behandeling op uw klachten te meten. Zo kan ROM worden gebruikt als de (tussen)evaluatie van een behandeling. Ook maakt De Rietkamp gebruik van vragenlijsten om de klanttevredenheid te meten. Overheid, cliëntenplatforms en zorgverzekeraars leggen steeds meer nadruk op effectmetingen. Wij vragen u daarom om mee te werken aan ROM.

Beroepscode en klachten

De Rietkamp werkt met de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit houdt onder andere in dat wij geheimhoudingsplicht hebben en toestemming vragen voor het onderhouden van contacten over u met derden.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht heeft over uw behandeling of behandelaar. De Rietkamp gaat hier graag over in gesprek om te proberen tot een oplossing te komen. In eerste instant wordt dit zo veel mogelijk met de behandelaar besproken. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de praktijk, mevrouw Kirsten Jongman, via het centrale telefoonnummer of per e-mail. Mocht dit voor de cliënt niet tot een bevredigend einde kunnen worden gebracht, dan is De Rietkamp aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie van de LVVP of kan een klacht ingediend worden bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).

Certificatie

  • In 2014 heeft De Rietkamp de kwaliteitsvisitatie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) met positief resultaat doorlopen.
  • De Rietkamp is aangesloten bij de coöperatieve vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Twente (AGGT).
  • Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit en doelmatigheid in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). De Rietkamp laat met het keurmerk zien dat ze zich extra inspant om de juiste zorg op het juiste moment te leveren.