De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Kwaliteit

Binnen De Rietkamp wordt kwaliteit gewaarborgd door te voldoen aan de eisen die beroepsverenigingen en de overheid, middels de wet, stellen. Voortdurend wordt kritisch gekeken of beleidsmatige, procedurele of inhoudelijke wijzigingen noodzakelijk zijn.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ, waaronder ook De Rietkamp, verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. In het kwaliteitsstatuut staat beschreven wat er op het gebied van kwaliteit en verantwoording in de GGZ geregeld moet zijn. Zorgaanbieders, belangen­behartigers van patiënten, beroepsgroepen in de GGZ en zorgverzekeraars hebben een model-kwaliteitsstatuut opgesteld. Daarnaast beschikt De Rietkamp over een praktijkskwaliteits­statuut. De persoonlijke kwaliteitsstatuten van de medewerkers liggen ter inzage in de praktijk.

Effectmeting

Om het verloop van uw klachten en van de behandeling inzichtelijk te maken, maakt De Rietkamp gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM). Dit zijn vragenlijsten om het effect van behandeling op uw klachten te meten. Zo kan ROM worden gebruikt als de (tussen)evaluatie van een behandeling. Ook maakt De Rietkamp gebruik van vragenlijsten om de klanttevredenheid te meten. Overheid, cliëntenplatforms en zorgverzekeraars leggen steeds meer nadruk op effectmetingen. Wij vragen u daarom om mee te werken aan ROM.

Privacy policy – privacy-beleid in het kader van de AVG

De Rietkamp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy kunt u lezen, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Beroepscode en klachten

Volwassenen

De Rietkamp werkt met de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit houdt onder andere in dat wij geheimhoudingsplicht hebben en toestemming vragen voor het onderhouden van contacten over u met derden.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht heeft over uw behandeling of behandelaar. De Rietkamp gaat hier graag over in gesprek om te proberen tot een oplossing te komen. In eerste instant wordt dit zo veel mogelijk met de behandelaar besproken. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de praktijk, mevrouw Kirsten Jongman, via het centrale telefoonnummer of per e-mail. Mocht dit voor de cliënt niet tot een bevredigend einde kunnen worden gebracht, dan is De Rietkamp aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie van de LVVP of kan een klacht ingediend worden bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).

Kind en jeugd

Cliënten jonger dan 18 jaar én hun (pleeg)ouders/verzorgers kunnen terecht bij het AKJ. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis, ook zijn de vertrouwens­personen onafhankelijk. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst bij De Rietkamp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met je behandelaar, kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met behandelaar.

Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00–20.00 uur en op vrijdag van 15.00–17.00 uur.

Kwaliteitsstandaarden

Zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen zijn alle drie kwaliteitsstandaarden. Een kwaliteitsstandaard geeft aan welke handelingen zorgaanbieders en behandelaars onder welke omstandigheden zouden moeten verrichten opdat patiënten en hun naasten de huidige zorg door de juiste behandelaars op het juiste moment krijgen met behoud van continuïteit van zorg. Een kwaliteitsstandaard is afgestemd op de waarden en voorkeuren van patiënten en hun naasten en is gebaseerd op professionele richtlijnen.

Algemene informatie over de kwaliteitsstandaarden vindt u op de website GGZ Standaarden. Kies voor specifieke klachten één van onderstaande links:

Certificatie

  • ISO 9001 – HKZ TÜV Nederland – HKZ Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg In 2020 is het kwaliteitsmanagementsysteem van De Rietkamp gecertificeerd door TÜV Nederland volgens de HKZ norm.
  • In 2014 heeft De Rietkamp de kwaliteitsvisitatie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) met positief resultaat doorlopen.
  • De Rietkamp is aangesloten bij de coöperatieve vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Twente (AGGT).
  • Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit en doelmatigheid in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). De Rietkamp laat met het keurmerk zien dat ze zich extra inspant om de juiste zorg op het juiste moment te leveren.