De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Vergoedingen en tarieven

Behandelingen binnen De Rietkamp vallen onder de basisverzekering. Op uw basisverzekering is het verplicht eigen risico van toepassing. De Rietkamp heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Het is echter raadzaam vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, om uit te zoeken wat u vergoed krijgt en welke kosten voor eigen rekening zijn.

Psychologische zorg

Per 1 januari 2022 is er sprake van een nieuwe financiering van de geestelijke gezondheidszorg. Daarvoor is het zorgprestatiemodel in het leven geroepen. De Rietkamp is verplicht volgens het zorgprestatiemodel te werken.

Wat is het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg. Een prestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een consult. Het model heeft de dbc’s (dat wat we voorheen trajecten noemden) vervangen.

Wat betekent het zorgprestatiemodel voor u?

De invoering van het zorgprestatiemodel heeft voor iedereen andere gevolgen. Maar elke zorgaanbieder in de GGZ heeft ermee te maken. En elke zorgverzekeraar ook. In 2022 gaat het declareren van zorg op een andere manier.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel vindt u op www.zorgprestatiemodel.nl.

U zult merken dat nota’s duidelijker zijn. U kunt bijvoorbeeld precies zien op welke datum en met wie u een consult heeft gehad. Het is niet zo dat de zorg zelf anders wordt door het zorgprestatiemodel. Het model gaat niet over de inhoud van de zorg, maar alleen over de bekostiging. Gedetailleerde informatie over actuele landelijke tarieven vindt u bij de Nederlands Zorgautoriteit.

Ook voor ons als organisatie is het wennen aan deze nieuwe financiering, nog niet alles is duidelijk. Wij zullen daarom waar nodig informatie op onze website bijwerken en aanpassen. Met vragen kunt u contact opnemen met de praktijkmanager van De Rietkamp: Mevrouw Kirsten Jongman. U kunt haar via het algemene nummer bereiken.

Eigen risico

Behandeling in de BGGZ en in de SGGZ is zorg die valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Het eigen risico geldt alleen voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Voor 2023 is dat € 385, tenzij u een verhoogd eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening.

Niet-vergoede zorg

Wanneer er enkel sprake is van werk-, relatie- of opvoedingsproblematiek wordt dit niet vergoed vanuit het basispakket, maar kan deze wel nodig of gewenst zijn. U ontvangt hiervoor een factuur, u kunt deze niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Ook psychologische diagnostiek zonder medisch indicatie valt onder niet-vergoede zorg. Een onderzoek wordt in overleg met u samengesteld. Kosten zijn dan ook afhankelijk van de grootte van het onderzoek.

Tarieven niet-vergoede zorg per 1 januari 2023
Behandeling Tarief
Psychologische zorg, consult van 45 minuten 125,00
Partnerrelatietherapie, consult van 45 minuten 125,00
Intelligentieonderzoek (tests en uitwerking) 400,00
Leertherapie 125,00
Coaching-gesprek 125,00
Werkbegeleiding 125,00
Supervisie extern 125,00

Zorgsysteem basisverzekering

Vanaf 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) doen zelf de behandeling. Maar u kunt ook worden doorverwezen naar de Generalistische Basis GGZ of naar de Gespecialiseerde GGZ.

Huisartsenzorg met extra ondersteuning voor psychische problematiek

De huisartsenzorg wordt vanaf 2014 versterkt om u samen met andere hulpverleners te kunnen helpen. Hij werkt bijvoorbeeld samen met een gespecialiseerde praktijkondersteuner (POH-GGZ) of een psycholoog die adviseert. Als een POH-GGZ u helpt, blijft uw huisarts wel inhoudelijk verantwoordelijk voor uw behandeling.

Kan de huisarts of POH-GGZ u onvoldoende behandelen? Dan kan hij u doorverwijzen naar een zorgaanbieder binnen de Generalistische Basis GGZ. Maar hij kan u ook meteen doorverwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ. Bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen ook doorverwijzen naar de Generalistische Basis of Gespecialiseerde GGZ. Bij De Rietkamp kunt u voor zowel de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ terecht.

Generalistische Basis GGZ

Vanaf 2014 valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Generalistische Basis GGZ. Een behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ kan bestaan uit:

 • gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater;
 • een vorm van e-Health (e-Health zijn programma’s op internet. Hiermee krijgt u hulp bij uw psychische problemen);
 • een combinatie van gesprekken en e-Health.

Gespecialiseerde GGZ

Zijn uw problemen na behandeling in de Basis GGZ nog niet opgelost? Of kunnen uw psychische problemen niet behandeld worden in de Basis GGZ? Dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ binnen De Rietkamp. Deze vorm van zorg is bedoeld voor patiënten met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.

Voorwaarden voor vergoeding

Een behandeling in de GBGGZ of de SGGZ wordt vanuit het basispakket van uw verzekering vergoed als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden:

 1. Verwijzing
  Een belangrijke regel betreft de verwijzing door de arts. Zonder verwijzing geen vergoeding. Alleen huisartsen, bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen verwijzen. De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en uitgeschreven zijn vóór uw eerste gesprek met de psycholoog. Het is noodzakelijk dat u die verwijzing bij de eerste afspraak bij zich heeft, en dat daarop naast de (vermoede) diagnose ook de AGB-code van de arts staat vermeld. Indien dat niet het geval is, kan de behandeling niet starten en moeten we de gereserveerde tijd onverzekerd bij u in rekening brengen.
 2. Psychische stoornis
  De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.
 3. Uitgesloten stoornissen
  Wanneer er enkel sprake is van werk-, opvoedings- of relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen worden dit niet vergoed door de verzekering. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden dit wel. Bekijk hiervoor de zorgvoorwaarden van uw polis of benader uw zorgverzekeraar.

Vergoeding Kind en jeugd

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdreclassering en kinderbescherming en daarnaast voor alle vormen van jeugdhulp. Daarbij hoort onder andere de specialistische hulp voor jeugd tot en met 17 jaar die De Rietkamp biedt, de jeugd-GGZ.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan jongeren met psychische problemen en stoornissen. Zij hebben ook een plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden.

Helaas is De Rietkamp per 1 juli 2022 geen aanbesteding gegund bij de Achterhoekse gemeenten. Dat betekent dat behandelingen voor minderjarigen (tot 18 jaar) niet meer rechtstreeks door de gemeente vergoed worden.

Deze beslissing is door de gemeenten genomen op basis van regels en niet vanuit een kwalitatieve, inhoudelijke overweging. Wij vinden dit zeer spijtig, juist omdat we een team hebben met veel ervaring en expertise op het gebied van onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren.

Je kan een behandeling of onderzoek zelf betalen, maar de afgelopen periode heeft ons geleerd dat er toch nog wat mogelijkheden zijn om deze kind en jeugdbehandelingen vergoed te krijgen. Wij denken daarin graag met je mee! Neem bij vragen dus gerust contact op met onze praktijkmanager, Kirsten Jongman (0545 47 78 78).

Afzeggen

Bij afzeggen binnen 24 uur voor een afspraak, of voor het zonder afzegging niet op een afspraak verschijnen, ontvangt u een nota van € 39 per te laat/niet afgezegde sessie. Ook het verzetten van afspraken dient minimaal 24 uur voor de geplande afspraak te geschieden om kosten te voorkomen. Afzeggen kan – ook in het weekend – telefonisch of via e-mail.