De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Vergoedingen en tarieven

Behandelingen binnen De Rietkamp vallen onder de basisverzekering. Op uw basisverzekering is het verplicht eigen risico van toepassing. De Rietkamp heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Het is echter raadzaam vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, om uit te zoeken wat u vergoed krijgt en welke kosten voor eigen rekening zijn.

Psychologische zorg

Volgens het landelijke zorgstelsel biedt De Rietkamp Basis GGZ (GBGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ) aan. Afhankelijk van een aantal criteria (o.a. de ernst en complexiteit van uw klachten) komt u in aanmerking voor een bepaalde hoeveelheid behandeltijd. De overheid heeft hiervoor eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor.
De Rietkamp werkt met de volgende pakketten van psychologische hulp.

 • psychologische hulp kort – max. 294 minuten
 • psychologische hulp middel – max. 495 minuten
 • psychologische hulp intensief – 750 minuten
 • onvolledig behandeltraject – Dit traject kan worden ingezet als binnen 120 minuten blijkt dat de klachten te ‘licht’ zijn om een DSM diagnose te kunnen stellen om in aanmerking te komen voor vergoede zorg in de GBGGZ. Of de klachten te zwaar zijn voor de GBGGZ en er doorverwezen dient te worden naar de Specialistische GGZ. Of als een cliënt geen vervolg wil in het traject.
 • overig product (OVP) – niet verzekerde zorg.

N.B. Het genoemde aantal minuten is alleen een indicatie. Het is aan de psycholoog om te bepalen hoe hij of zij een behandeling inricht en kan u daarover informeren.

Wanneer er sprake is van complexe klachten met een hoog risico dan komt u in aanmerking voor specialistische GGZ. Dit houdt in dat er een intensieve behandeling plaatsvindt met een lange duur.

Eigen risico

Behandeling in de BGGZ en in de SGGZ is zorg die valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Het eigen risico geldt alleen voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Voor 2020 is dat €385, tenzij u een verhoogd eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening.

Niet-vergoede zorg

Wanneer er enkel sprake is van werk-, relatie- of opvoedingsproblematiek wordt dit niet vergoed vanuit het basispakket, maar kan deze wel nodig of gewenst zijn. U ontvangt hiervoor een factuur, u kunt deze niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Ook psychologische diagnostiek zonder medisch indicatie valt onder niet vergoede zorg. Een onderzoek wordt in overleg met u samengesteld. Kosten zijn dan ook afhankelijk van de grootte van het onderzoek. Voor het in kaart brengen van intellectuele mogelijkheden middels een intelligentieonderzoek wordt €350 in rekening gebracht.

Zorgsysteem basisverzekering

Vanaf 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) doen zelf de behandeling. Maar u kunt ook worden doorverwezen naar de Generalistische Basis GGZ of naar de Gespecialiseerde GGZ.

Huisartsenzorg met extra ondersteuning voor psychische problematiek

De huisartsenzorg wordt vanaf 2014 versterkt om u samen met andere hulpverleners te kunnen helpen. Hij werkt bijvoorbeeld samen met een gespecialiseerde praktijkondersteuner (POH-GGZ) of een psycholoog die adviseert. Als een POH-GGZ u helpt, blijft uw huisarts wel inhoudelijk verantwoordelijk voor uw behandeling.

Kan de huisarts of POH-GGZ u onvoldoende behandelen? Dan kan hij u doorverwijzen naar een zorgaanbieder binnen de Generalistische Basis GGZ. Maar hij kan u ook meteen doorverwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ. Bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen ook doorverwijzen naar de Generalistische Basis of Gespecialiseerde GGZ. Bij De Rietkamp kunt u voor zowel de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ terecht.

Generalistische Basis GGZ

Vanaf 2014 valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Generalistische Basis GGZ. Een behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ kan bestaan uit:

 • gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater;
 • een vorm van e-Health (e-Health zijn programma’s op internet. Hiermee krijgt u hulp bij uw psychische problemen);
 • een combinatie van gesprekken en e-Health.

Gespecialiseerde GGZ

Zijn uw problemen na behandeling in de Basis GGZ nog niet opgelost? Of kunnen uw psychische problemen niet behandeld worden in de Basis GGZ? Dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ binnen De Rietkamp. Deze vorm van zorg is bedoeld voor patiënten met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.

Voorwaarden voor vergoeding

Een behandeling in de GBGGZ of de SGGZ wordt vanuit het basispakket van uw verzekering vergoed als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden:

 1. Verwijzing
  Een belangrijke regel betreft de verwijzing door de arts. Zonder verwijzing geen vergoeding. Alleen huisartsen, bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen verwijzen. De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en uitgeschreven zijn vóór uw eerste gesprek met de psycholoog. Het is noodzakelijk dat u die verwijzing bij de eerste afspraak bij zich heeft, en dat daarop naast de (vermoede) diagnose ook de AGB-code van de arts staat vermeld. Indien dat niet het geval is, kan de behandeling niet starten en moeten we de gereserveerde tijd onverzekerd bij u in rekening brengen.
 2. Psychische stoornis
  De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.
 3. Uitgesloten stoornissen
  Wanneer er enkel sprake is van werk-, opvoedings- of relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen worden dit niet vergoed door de verzekering. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden dit wel. Bekijk hiervoor de zorgvoorwaarden van uw polis of benader uw zorgverzekeraar.

Vergoeding Kind en jeugd

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdreclassering en kinderbescherming en daarnaast voor alle vormen van jeugdhulp. Daarbij hoort onder andere de specialistische hulp voor jeugd tot en met 17 jaar die De Rietkamp biedt, de jeugd-GGZ.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan jongeren met psychische problemen en stoornissen. Zij hebben ook een plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Om voor jeugd-GGZ in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig via huisarts, jeugdarts, medisch specialist of via een beschikking van een gemeente.
Ook zonder inmenging van huisarts of gemeente kunnen wij passende zorg bieden. Kosten zijn dan voor eigen rekening van de cliënt.

De Rietkamp heeft met acht Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Montferland en Winterswijk) contracten afgesloten.

Afzeggen

Bij afzeggen binnen 24 uur voor een afspraak, of voor het zonder afzegging niet op een afspraak verschijnen, ontvangt u een nota van €39 per te laat/niet afgezegde sessie. Ook het verzetten van afspraken dient minimaal 24 uur voor de geplande afspraak te geschieden om kosten te voorkomen. Afzeggen kan – ook in het weekend – telefonisch of via e-mail.