De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Behandeling

De Rietkamp werkt met GZ-psychologen en klinische psychologen of psychotherapeuten, vrijwel allemaal BIG-geregistreerd of daartoe in opleiding. Voorafgaand aan de behandeling worden er behandeldoelen opgesteld, welke worden vastgelegd in een behandelplan. Regelmatig wordt de voortgang met cliënt en eventuele betrokkene(n) geëvalueerd.

GZ-psychologen

GZ-psychologen werken probleemgericht, praktisch en in nauw overleg met de huisarts. Ze zijn gemakkelijk bereikbaar en de wachttijd is kort. Het vakkundige team psychologen van De Rietkamp kan een breed scala aan behandelingen aanbieden. Indien nodig wordt er binnen de praktijk doorverwezen naar een gespecialiseerde hulpverlener, zoals een psychiater of psychotherapeut.

Psychotherapie

Op indicatie kan De Rietkamp een specialistische behandeling aan¬bieden. Het gaat dan om langer durende therapieën, voor klachten die meer complex van aard zijn, zoals persoonlijkheidsproblematiek. Behalve individuele behandelingen, bieden wij ook groepstherapie en systeemtherapie (zoals partner-relatietherapie).

Kinderen en Jeugd

Onze praktijk biedt ook specialistische hulp aan ouders en kinderen. GZ-psychologen K&J doen onderzoek en behandeling bij kinderen en jongeren . Hierbij werken zij nauw samen met ouders. De behandelingsvormen zijn zeer divers, maar hebben r gemeen dat het individuele kind in het middelpunt staat. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van creatieve middelen en spel. Voor jonge kinderen beschikt De Rietkamp over een speciaal ingerichte spelkamer. Daarnaast werkt De Rietkamp nauw samen met een arts kinder- en jeugdpsychiatrie.

Behandelvormen

Onze psychologen bepalen per persoon – al naar gelang de problematiek en de hulpvraag – de werkwijze en de methode die het meest aansluiten. Psychotherapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR zijn behandelvormen die in onze praktijk veel worden toegepast.
Verder kan behandeling bestaan uit psycho-educatie, gezins- of systeemgesprekken, groepstherapie, medicamenteuze behandeling en, uitsluitend bij kinderen, ouderbegeleiding en spel- of creatieve therapie. De behandelmethoden die De Rietkamp inzet zijn evidence-based en practice-based, dat wil zeggen dat uit wetenschappelijk onderzoeken vanuit de praktijk is gebleken dat deze het beste resultaat op leveren.

 • Psychotherapie

  Psychotherapie is een specialistische vorm van hulpverlening bij psychische klachten. In een therapie kan iemand leren, zich anders te voelen, anders te denken of situaties anders aan te pakken dan voorheen.

 • Cognitieve gedragstherapie

  De Rietkamp is gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie. Deze therapievorm is gericht op het opheffen van concrete problemen en het verminderen van actuele klachten. Ervaringen uit het verleden kunnen tijdens de behandeling ter sprake komen. Huiswerkopdrachten zijn meestal onderdeel van de therapie en bespoedigen het therapieproces.

 • EMDR

  Soms hebben mensen in hun dagelijks leven last van traumatische ervaringen uit het verleden. Bijvoorbeeld een geweldsmisdrijf of pesterijen. Zij kunnen dan baat hebben bij EMDR. De methode helpt de herinneringen aan de gebeurtenissen te verwerken, waardoor de klachten afnemen of zelfs verdwijnen.

 • Partner-relatietherapie

  Als de oorzaak of het voortbestaan van de klachten (mede) een oorzaak lijkt te hebben in de relatie kan partner-relatietherapie) helpen om deze in kaart te brengen. Door middel van gesprekken wordt er inzicht verkregen in communicatie en interactie in de relatie. Daarnaast wordt er gezocht naar mogelijke ingesleten patronen die van invloed zijn op de aanmel­dingsklachten. Vervolgens kan samen worden bekeken op welke wijze de partners ten gunste van de aanmeldingsklachten beïnvloed zou kunnen worden. .

 • Mindfulness

  Het opmerken en toelaten van gedachten en gevoelens die er op dit moment zijn, kan helpen om bewust te worden van automatische patronen of terugkerende gedachten te herkennen. Door ervaringen toe te laten, in plaats van automatisch en impulsief te reageren, verliezen oude ingesleten patronen hun kracht en ontstaat er vrijheid om anders te reageren. Deze behandelvorm wordt uitsluitend als e-health module aangeboden.

 • E-health

  Binnen onze praktijk werken wij met e-health, ofwel zorg via internet. Dit kan dienen ter voorbereiding op of ter ondersteuning van de behandeling die de cliënt al volgt of gaat volgen. Hiervoor gebruiken wij het e-health platform Therapieland. De behandelaar kiest een online behandelprogramma waarin uitleg gegeven wordt over de klachten die de cliënt ervaart. Daarnaast kan hij opdrachten maken en informatieve filmpjes bekijken. Tussendoor kan de cliënt online contact houden met de behandelaar over de vorderingen.