De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Behandeling

Op basis van hetgeen in de screening is besproken wordt u aan een van onze behandelaren gekoppeld. Uitgangspunt hierbij is de best mogelijke matching van uw problematiek en de specialisatie van de behandelaar, maar ook met de voor u beschikbare dagen wordt rekening gehouden. Daarnaast kan het locatie-afhankelijk zijn welke behandelmogelijkheden er geboden kunnen worden. Op onze hoofdlocatie in Eibergen worden vrijwel alle behandelvormen aangeboden. Op de nevenlocaties is het behandelaanbod doorgaans beperkter. In het eerste behandelgesprek bespreekt uw behandelaar de wederzijdse verwachtingen met u en worden de behandeldoelen en het behandelplan opgesteld. Gedurende het behandeltraject vindt regelmatig een evaluatie plaats om zicht te houden op de behandelvoortgang.

Rapportage aan de verwijzer

Onderdeel van de behandeling is dat overleg met de medisch specialist (zoals bijvoorbeeld de huisarts) plaats kan vinden. Schriftelijke rapportage, bij aanmelding en afronding van de behandeling, aan de verwijzer is standaard. Uw verwijzer wordt geïnformeerd dat u zich hebt aangemeld in de basis-, dan wel specialistische GGZ en met welke aanmeldklachten. Aan het eind van de behandeling worden de aangeboden behandeling en de behaalde resultaten met de verwijzer gedeeld. Wij vragen u hiervoor om toestemming in de behandelovereenkomst.

Oriëntatie

Welke behandeling ingezet gaat worden en hoe lang deze gaat duren is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de ernst en complexiteit van de problematiek. Er kan zowel een individuele behandeling als een systeembehandeling of een groepstherapie ingezet worden. Ook zijn combinaties mogelijk. Langdurige, specialistische behandelingen worden vooraf­gegaan door een intakeprocedure. Naast gesprekken, met u en zo nodig een of meerdere mensen die u goed kennen, worden vaak vragenlijsten ingezet om meer zicht te krijgen op uw klachten en functioneren. Op deze wijze wordt in kaart gebracht welke behandelvorm en behandeldoelen voor u van toepassing zijn.

Behandelvormen

Psychotherapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR zijn behandelvormen die in onze praktijk veel worden toegepast. De methoden die De Rietkamp gebruikt zijn evidence- dan wel practice-based: deze blijken uit wetenschappelijk onderzoek of vanuit de praktijk het beste resultaat op te leveren. Veelvoorkomende methoden die gebruikt worden zijn psycho-educatie, mindfulness, zelfbeeldversterkende interventies en het aanleren van probleemoplossende vaardigheden. Registraties en huiswerkopdrachten worden vaak ingezet om het effect van de therapie te optimaliseren.

Individueel

 • Psychotherapie

  Psychotherapie is een specialistische vorm van hulpverlening bij psychische klachten. In een therapie kan iemand leren, zich anders te voelen, anders te denken of situaties anders aan te pakken dan voorheen. Er zijn verschillende vormen van psychotherapie.

 • Cognitieve gedragstherapie

  De Rietkamp is gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie. Deze therapievorm kan worden ingezet bij verschillende klachtgebieden (o.a. angststoornissen, dwangklachten, depressies) en is gericht op het opheffen van concrete problemen en het verminderen van actuele klachten. Ervaringen uit het verleden kunnen tijdens de behandeling ter sprake komen.

 • EMDR

  Soms hebben mensen in hun dagelijks leven last van traumatische ervaringen uit het verleden. Bijvoorbeeld een geweldsmisdrijf of pesterijen. Zij kunnen dan baat hebben bij EMDR. De methode helpt de herinneringen aan de gebeurtenissen te verwerken, waardoor de klachten afnemen of zelfs verdwijnen.

 • Schematherapie

  Schematherapie is een vorm van intensieve psychotherapie. Deze is gericht op het door­breken van langer bestaande denk- en gedragspatronen door middel van een combinatie van cognitieve gedragstherapie, imaginatie-oefeningen en het aanleren van nieuw gedrag. Het verwerken van het verleden speelt hier een nadrukkelijke rol.

 • Mindfulness

  Het opmerken en toelaten van gedachten en gevoelens die er op dit moment zijn, kan helpen om bewust te worden van automatische patronen of terugkerende gedachten te herkennen. Door ervaringen toe te laten, in plaats van automatisch en impulsief te reageren, verliezen oude ingesleten patronen hun kracht en ontstaat er vrijheid om anders te reageren. Deze behandelvorm wordt uitsluitend als e-health module aangeboden.

 • E-health

  Binnen onze praktijk werken wij met e-health, ofwel zorg via internet. Dit kan dienen ter voorbereiding op of ter ondersteuning van de behandeling die u al volgt of gaat volgen. Hiervoor gebruiken wij het e-health platform Therapieland. Uw behandelaar kiest een online behandelprogramma waarin uitleg gegeven wordt over de klachten die u ervaart. Daarnaast kunt u opdrachten maken en informatieve filmpjes bekijken. Tussendoor kunt u online contact houden met uw behandelaar over de vorderingen.

Groep

 • Zelfbeeldgroep

  Voor mensen die kampen met negatief zelfbeeld en/of sociale angstklachten kan de zelfbeeldgroep een geschikte therapievorm zijn. In deze groep wordt op basis van cognitieve gedragstherapie gewerkt aan verbeteren van de interactie met anderen, opbouwen van zelfvertrouwen en het aangeven van grenzen. Het gaat om weerbaarder worden, opkomen voor jezelf en je mening durven geven. Door middel van interactie met elkaar volgens een vaste structuur en rollenspelen worden nieuwe vaardigheden aangeleerd, nieuwe ervaringen opgedaan en denkprocessen veranderd. Binnen de vaste structuur worden wekelijks de groepstaken onder de groepsleden verdeeld. Zo wordt er iedere week een andere voorzitter en notulist aangewezen. De therapeut heeft een begeleidende rol in deze.
  De groep vindt tweewekelijks plaats en duurt een uur tot anderhalf uur, afhankelijk van het aantal deelnemers. Het maximum aantal deelnemers voor deze groep is 6 deelnemers. De open structuur van de groep maakt dat er vrij ingestroomd kan worden, mits er plek is. Er is een maximum van 6 deelnemers. De duur van deelname aan deze groep is per individu verschillend (afhankelijk van klachten/hulpvraag en praktische factoren zoals trajectgrootte – deelname op maat), in- en uitstroom fluctueren hierdoor dus over de tijd heen.

  Deze vorm van groepsbehandeling kan zowel gelijk na het eerste screeningsgesprek geïndiceerd worden, alsmede als vervolg op een reeds eerder gevolgd individueel behandeltraject/ dan wel lopend individueel behandeltraject.

  Contra-indicaties voor deze groep zijn: bij zorgen om zich ontwikkelende dan wel aanwezige persoonlijkheids­problematiek wordt de voorkeur gegeven aan groepsbehandeling binnen de schematherapie­vormen en is deze zelfbeeldgroep niet geïndiceerd.

 • COMET-groep

  Wanneer er sprake is van een behandelvoorgeschiedenis waarbij CGT interventies op zelfbeeld onvoldoende hebben aangeslagen, kan de COMET-groep worden geïndiceerd. Cliënten kampen met de aanwezigheid van negatieve kernovertuigingen betreffende het zelfbeeld, waarbij de sociale angstklachten minder sterk op de voorgrond staan.

  Er wordt gewerkt volgens het COMET protocol: handboek Verbeter uw zelfbeeld in 7 stappen van C.Korrelboom. Door de groepstherapeut wordt aan cliënten voorafgaande aan de training gevraagd het handboek zelf aan te schaffen. Dit aanbod bestaat uit een vast aantal van 8 sessies, met maximaal 6 deelnemers. Per sessie staat de inhoud vast en wordt het werkboek gevolgd, bestaande uit oefeningen tijdens de sessie en huiswerkopdrachten. Naast de sessies worden cliënten aangemeld voor de e-healthmodule Zelfbeeld in therapieland. Iedere deelnemer volgt één cyclus van 8 sessies.

  Contra-indicaties voor deze groep zijn: de aanwezigheid van ernstige persoonlijkheids­problematiek (Cluster A en B met daarbij onderliggend borderline organisatie en psychotische organisaties). Tevens is de aanwezigheid van stoornissen in de lichaamsbeleving een contra-indicatie.

 • ISG: intensieve schemagroep

  Groepsschematherapie is geïndiceerd wanneer er sprake is van langdurige vaste patronen van voelen, denken en handelen, die zorgen voor problemen in relaties, met werk of studie en met klachten die steeds opnieuw terugkomen. Anders gezegd, bij zorgen om zich ontwikkelende/ dan wel aanwezige persoonlijkheids­problematiek, waarbij de cliënt de leeftijd van minimaal 18 jaar heeft bereikt.

  Schematherapie helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en deze te veranderen. Onderzoeken en ervaren wat er gebeurt in het contact met anderen is er een belangrijk onderwerp. Door te delen wat er in je omgaat en hoe schema’s en modi in contact met de andere groepsleden bij jezelf worden opgeroepen, krijg je de gelegenheid om in een veilige therapeutische omgeving nieuwe ervaringen op te doen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en dagelijks leven worden onderzocht. Je leert om zodanig te veranderen dat je beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen en je beter gaat voelen. Je leert voelen wat de behoefte is en daar op een gezonde manier voor opkomen. Hierdoor veranderen gedrag, gedachten en gevoelens.

  Deze therapievorm maakt gebruik van cognitieve, gedragsmatige en experiëntiële technieken (ervaringsgericht leren). De therapeutische relatie, meer specifiek de veiligheid van de groep, vormt een belangrijk onderdeel van het behandelproces. De groepsschema­therapie volgt het modimodel zoals dat ontwikkeld is door Farrell en Shaw (Farrell en Shaw, 2012).

  De schematherapie­groep wordt gegeven in een wekelijkse of tweewekelijkse frequentie, op de locaties Eibergen of Hengelo. De sessies duren altijd anderhalf uur. Er wordt gewerkt met een vaste opbouw van sessies met elke 11e sessie een evaluatie. Dit noemen we een cyclus. De groepen zijn half open, dat wil zeggen dat cliënten alleen bij het begin van een cyclus in of uit zullen stromen.
  We gaan ervan uit dat de meeste groepsleden 4 keer een cyclus doorlopen.

  Aanmelding vindt plaats op verwijzing van de intaker of huidige behandelaar. Bij deelname aan de groep wordt de individuele behandeling (tijdelijk) beëindigd.

 • KES: kortdurende experiëntiële schematherapie­groep

  Het accent ligt in deze groep op de (therapeutische) relatie en de experiëntiële (ervarings­gerichte, emotiegerichte) technieken uit de schematherapie.

  In 18 sessies en twee follow up sessies worden emotionele (problematische) gebeurtenissen in het hier-en-nu bewust gemaakt door ze te verkennen en te verdiepen. Zo wordt verandering bewerkstelligd in de kijk op gebeurtenissen, en de gedachten en emoties hierop.

  Er wordt gewerkt met imaginatie-oefeningen, beeldende technieken, meerstoelentechniek en (historische) rollenspelen.

  Voordat de schematherapie gaat starten krijgt de cliënt eerst een terugkoppeling van de schema- en modivragenlijsten die je hebt ingevuld. De cliënt maakt met een therapeut een voorlopig denkraam voor hoe de schema’s en modi bij je zijn ontstaan en in je dagelijks leven werken.

 • KCSG: kortdurende cognitieve schematherapie­groep

  De kortdurende cognitieve schematherapie­groep op basis van het protocol van Vreeswijk kan geïndiceerd zijn wanneer er sprake is van vastlopen in lang bestaande patronen, die hun oorsprong in het verleden vinden en die problemen geven op bijvoorbeeld het vlak van relaties, vriendschappen, opvoeding of werk. Hierbij is de verwachting dat in relatief korte tijd mensen goed aan de slag kunnen met hetgeen wordt aangeboden in de groep en daardoor veranderingen kunnen bewerkstelligen. Deelnemers krijgen praktische handvatten aangereikt om zich in de therapie bewust te worden van emotionele (problematische) gebeurtenissen, in het hier-en-nu en in het verleden. Er ligt veel focus op het leren herkennen van deze gebeurtenissen. Vervolgens wordt hier vooral praktisch mee aan de slag gegaan. Er wordt gewerkt met schema- en modidagboeken, signaleringsplan, cognitieve technieken en rollenspelen. De groep bestaat uit 18 wekelijkse sessies van anderhalf uur. Na afloop van de 18 sessies is er nog twee maal een terugkombijeenkomst. Het maximum aantal deelnemers aan deze groep is vijf deelnemers.

  Voorafgaand worden een modi- en schemavragenlijst ingevuld. De uitkomsten hiervan worden besproken en er wordt een keuze gemaakt op welke modi en schema’s de deelnemer zich in de groep gaat richten. Tussentijds en aan het einde van de groepsbehandeling zal er geëvalueerd worden, mede door middel van het wederom invullen van de twee vragenlijsten en het stilstaan bij de uitkomsten ervan.