De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Behandeling

Op basis van hetgeen in de screening is besproken wordt u aan een van onze behandelaren gekoppeld. Uitgangspunt hierbij is de best mogelijke matching van uw problematiek en de specialisatie van de behandelaar, maar ook met de voor u beschikbare dagen wordt rekening gehouden. Daarnaast kan het locatie-afhankelijk zijn welke behandelmogelijkheden er geboden kunnen worden. Op onze hoofdlocatie in Eibergen worden vrijwel alle behandelvormen aangeboden. Op de nevenlocaties is het behandelaanbod doorgaans beperkter. In het eerste behandelgesprek bespreekt uw behandelaar de wederzijdse verwachtingen met u en worden de behandeldoelen en het behandelplan opgesteld. Gedurende het behandeltraject vindt regelmatig een evaluatie plaats om zicht te houden op de behandelvoortgang.

Rapportage aan de verwijzer

Onderdeel van de behandeling is dat overleg met de medisch specialist (zoals bijvoorbeeld de huisarts) plaats kan vinden. Schriftelijke rapportage, bij aanmelding en afronding van de behandeling, aan de verwijzer is standaard. Uw verwijzer wordt geïnformeerd dat u zich hebt aangemeld in de basis-, dan wel specialistische GGZ en met welke aanmeldklachten. Aan het eind van de behandeling worden de aangeboden behandeling en de behaalde resultaten met de verwijzer gedeeld. Wij vragen u hiervoor om toestemming in de behandelovereenkomst.

Oriëntatie

Welke behandeling ingezet gaat worden en hoe lang deze gaat duren is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de ernst en complexiteit van de problematiek. Er kan zowel een individuele behandeling als een systeembehandeling of een groepstherapie ingezet worden. Ook zijn combinaties mogelijk. Langdurige, specialistische behandelingen worden vooraf­gegaan door een intakeprocedure. Naast gesprekken, met u en zo nodig een of meerdere mensen die u goed kennen, worden vaak vragenlijsten ingezet om meer zicht te krijgen op uw klachten en functioneren. Op deze wijze wordt in kaart gebracht welke behandelvorm en behandeldoelen voor u van toepassing zijn.

Behandelvormen

Psychotherapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR zijn behandelvormen die in onze praktijk veel worden toegepast. De methoden die De Rietkamp gebruikt zijn evidence- dan wel practice-based: deze blijken uit wetenschappelijk onderzoek of vanuit de praktijk het beste resultaat op te leveren. Veelvoorkomende methoden die gebruikt worden zijn psycho-educatie, mindfulness, zelfbeeldversterkende interventies en het aanleren van probleemoplossende vaardigheden. Registraties en huiswerkopdrachten worden vaak ingezet om het effect van de therapie te optimaliseren.

Individueel

 • Psychotherapie

  Psychotherapie is een specialistische vorm van hulpverlening bij psychische klachten. In een therapie kan iemand leren, zich anders te voelen, anders te denken of situaties anders aan te pakken dan voorheen. Er zijn verschillende vormen van psychotherapie.

 • Cognitieve gedragstherapie

  De Rietkamp is gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie. Deze therapievorm kan worden ingezet bij verschillende klachtgebieden (o.a. angststoornissen, dwangklachten, depressies) en is gericht op het opheffen van concrete problemen en het verminderen van actuele klachten. Ervaringen uit het verleden kunnen tijdens de behandeling ter sprake komen.

 • EMDR

  Soms hebben mensen in hun dagelijks leven last van traumatische ervaringen uit het verleden. Bijvoorbeeld een geweldsmisdrijf of pesterijen. Zij kunnen dan baat hebben bij EMDR. De methode helpt de herinneringen aan de gebeurtenissen te verwerken, waardoor de klachten afnemen of zelfs verdwijnen.

 • Schematherapie

  Schematherapie is een vorm van intensieve psychotherapie. Deze is gericht op het door­breken van langer bestaande denk- en gedragspatronen door middel van een combinatie van cognitieve gedragstherapie, imaginatie-oefeningen en het aanleren van nieuw gedrag. Het verwerken van het verleden speelt hier een nadrukkelijke rol.

 • DGT

  Dialectische gedragstherapie wordt ingezet als er sprake is van ernstige problemen in de emotieregulatie en impulscontrole. Door middel van een combinatie van individuele therapie, vaardigheidstraining en crisismanagement wordt in een traject van een jaar gewerkt aan het versterken van emotieregulatie.

 • Partner-relatietherapie

  Als de oorzaak of het voortbestaan van de klachten (mede) een oorzaak lijkt te hebben in de relatie kan partner-relatietherapie) helpen om deze in kaart te brengen. Door middel van gesprekken wordt er inzicht verkregen in communicatie en interactie in de relatie. Daarnaast wordt er gezocht naar mogelijke ingesleten patronen die van invloed zijn op de aanmel­dingsklachten. Vervolgens kan samen worden bekeken op welke wijze de partners ten gunste van de aanmeldingsklachten beïnvloed zou kunnen worden. .

 • Mindfulness

  Het opmerken en toelaten van gedachten en gevoelens die er op dit moment zijn, kan helpen om bewust te worden van automatische patronen of terugkerende gedachten te herkennen. Door ervaringen toe te laten, in plaats van automatisch en impulsief te reageren, verliezen oude ingesleten patronen hun kracht en ontstaat er vrijheid om anders te reageren.

 • E-health

  Binnen onze praktijk werken wij met e-health, ofwel zorg via internet. Dit kan dienen ter voorbereiding op of ter ondersteuning van de behandeling die u al volgt of gaat volgen. Hiervoor gebruiken wij het e-health platform Therapieland. Uw behandelaar kiest een online behandelprogramma waarin uitleg gegeven wordt over de klachten die u ervaart. Daarnaast kunt u opdrachten maken en informatieve filmpjes bekijken. Tussendoor kunt u online contact houden met uw behandelaar over de vorderingen.

Groep

 • Zelfbeeldgroep

  Voor mensen die kampen met sociale angstklachten en een negatief zelfbeeld kan de zelfbeeldgroep een geschikte therapievorm zijn. In deze groep wordt op basis van cognitieve gedragstherapie gewerkt aan verbeteren van de interactie met anderen, opbouwen van zelfvertrouwen en het aangeven van grenzen. Het gaat om weerbaarder worden, opkomen voor jezelf en je mening durven geven. Door middel van interactie met elkaar volgens een vaste structuur en rollenspelen worden nieuwe vaardigheden aangeleerd, nieuwe ervaringen opgedaan en denkprocessen veranderd.
  De groep vindt tweewekelijks plaats en duurt anderhalf uur. Er wordt gewerkt volgens een vaste opbouw. De open structuur van de groep maakt dat er vrij ingestroomd kan worden, mits er plek is.

 • Mindfulnessgroep

  Mindfulness is het met een milde open aandacht aanwezig zijn bij wat nu is. In de MBCT groep (op mindfulness gebaseerde cognitieve gedragstherapie) wordt in acht sessies geleerd om met meer aandacht en bewuster in het hier en nu te leven om zo vaste gewoonte­patronen te doorbreken, vanuit het bewustzijn te handelen en meer innerlijke rust te ervaren. Onderdelen die centraal staan in de training zijn gewaarworden of opmerken van lichamelijke sensaties, gevoelens en gedachten/mediatie om aandacht te richten en het zelfobserverend vermogen als ook het bewustzijn te vergroten om zicht te krijgen op patronen en gedachten/komen tot een toename van zelfkennis/accepteren en aanvaarden van situaties, kwaliteiten en tekorten/bewust kiezen voor nieuw gedrag. Door middel van oefeningen en huiswerkopdrachten wordt u getraind om vriendelijker en milder voor uzelf te zijn.
  De groep wordt doorgaans twee keer per jaar aangeboden.

 • DGT vaardigheidstraining

  Dialectische gedragstherapie wordt ingezet voor Borderline persoonlijkheidsproblematiek. De therapie is gericht op voorkomen van impulsdoorbraken en zelfdestructief gedrag. DGT ondersteunt bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en bij het aanleren van een andere manier van denken, die het leven draaglijker maakt. In de groepstraining staat het samen met u uitproberen van nieuwe vaardigheden centraal en wordt er aandacht besteed aan het gemotiveerd blijven voor de therapie. In de training worden een viertal vaardigheden aangeleerd en getraind; emotieregulatie, crisis verdragen, intermenselijke effectiviteit en kernoplettendheid. Na een theoretische deel wordt er veel gewerkt met groepsinteractie en rollenspelen.
  Deze groep vindt wekelijks plaats en duurt anderhalf uur. Er wordt gewerkt met een vaste opbouw. De half open structuur maakt dat er op vaste momenten ingestroomd kan worden.

 • Groepsschematherapie

  Voor wie? Groepsschematherapie is geïndiceerd wanneer er sprake is van langdurige vaste patronen van voelen, denken en handelen, die zorgen voor problemen in relaties, met werk of studie en met klachten die steeds opnieuw terugkomen.

  Wat is groepsschematherapie? Schematherapie helpt om de oorsprong van gedrags­patronen te doorgronden en deze te veranderen. Onderzoeken en ervaren wat er gebeurt in het contact met anderen is er een belangrijk onderwerp. Door te delen wat er in u omgaat en hoe schema’s en modi in contact met de andere groepsleden bij u worden opgeroepen, krijgt u de gelegenheid om in een veilige therapeutische omgeving nieuwe ervaringen op te doen. De invloed van ervaringen uit uw jeugd op uw patronen en dagelijks leven wordt onderzocht. U leert om uzelf zodanig te veranderen dat u beter voor uzelf kunt zorgen en opkomen en u beter gaat voelen. U leert voelen wat uw behoefte is en daar op een gezonde manier voor opkomen. Hierdoor veranderen gedrag, gedachten en gevoelens.

  Deze therapievorm maakt gebruik van cognitieve, gedragsmatige en experiëntiële technieken (ervaringsgericht leren). De therapeutische relatie, meer specifiek de veiligheid van de groep, vormt een belangrijk onderdeel van het behandelproces. De groepsschema­therapie volgt het modimodel zoals dat ontwikkeld is door Farrell en Shaw (Farrell en Shaw, 2012).

  De schematherapiegroep wordt gegeven in een wekelijkse of tweewekelijkse frequentie, op de locaties Eibergen of Hengelo. De sessies duren altijd anderhalf uur. Er wordt gewerkt met een vaste opbouw van sessies met elke 11e sessie een evaluatie. Dit noemen we een cyclus. De groepen zijn half open, dat wil zeggen dat cliënten alleen bij het begin van een cyclus in of uit zullen stromen.
  We gaan ervan uit dat de meeste groepsleden 4 keer een cyclus doorlopen.

  Aanmelding vindt plaats op verwijzing van de intaker of huidige behandelaar. Bij deelname aan de groep wordt de individuele behandeling (tijdelijk) beëindigd.